Fundacja Na Rzecz Pomocy Funkcjonariuszom SW "Andrzej"
STATUT FUNDACJI
Fundacja na rzecz pomocy funkcjonariuszom SW "ANDRZEJ"
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
    Fundacja pod nazwą "Fundacja na rzecz pomocy funkcjonariuszom SW ANDRZEJ" została ustanowiona z woli osób fizycznych: Piotra Kondraciuka, Pawluczuka Andrzeja, Jankowskiego Zbigniewa, Jabłońskiego Adama, Smolińskiego Tomasza Zenona, Dłużniewską Annę, Zagdańskiego Artura, Giedrojcia Piotra Pawła, Magdalenę Piotrowską zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym przed notariuszem Pawłem Fedorowiczem w kancelarii notarialnej w Białymstoku przy ul.Świętego Rocha 11/1 za numerem repertorium ... działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miejscowość Czerwony Bór.
§4
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.
§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
§7
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem "Fundacja na rzecz pomocy funkcjonariuszom SW " ANDRZEJ".
§8
    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Fundacja została powołana w celu:
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pomocy funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, rencistów, emerytów Służby Więziennej i ich rodzinom.
§10
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia.
2. Pomoc finansową i rzeczową dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, rencistów, emerytów Służby Więziennej i ich rodzin szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
3. Organizowanie akcji pomocy dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, rencistów, emerytów Służby Więziennej i ich rodzin z udziałem innych podmiotów.
4. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, rencistów, emerytów Służby Więziennej i ich rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
5. Pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, rencistów, emerytów Służby Więziennej i ich rodzin.
6. Pomoc prawną dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, rencistów, emerytów Służby Więziennej i ich rodzin.
7. Pomoc funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, rencistom, emerytom Służby Więziennej i ich rodzinom ofiarom przestępstw.
8. Działania zmierzające do polepszenia warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
9. Działania zmierzające do polepszenia wizerunku Służby Więziennej.
10. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) oraz profilaktyki zdrowotnej.
11. Mobilizacja funkcjonariuszy służby więziennej , emerytów, rencistów i ich rodzin do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
12. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu, prowadzenie działalności szkoleniowej wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
13. Promowanie i organizacja wolontariatu.
§11
    Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§12
    Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§13
    Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§14
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
§15
    Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§16
    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§17
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku fundacji na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§18
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
RADA FUNDACJI
§19
1. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarzą-dzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, 4 poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
§20
Do Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.
§21
    Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.
§22
    Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
§23
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
§24
1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
ZARZĄD FUNDACJI
§25
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż sześciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
2. W skład zarządu fundacji wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów i członkowie zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§26
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§27
Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Radę Fundacji.
§28
Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.
§29
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
§30
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§31
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
§32
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§33
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
§34
1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§35
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§36
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§37
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundacji.
§38
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§39
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.